Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / Profil a uplatnění

Fakulta elektrotechnická

Profil a uplatnění

Studenti bakalářského programu Softwarové technologie a management najdou uplatnění ve všech organizacích zabývajích se výrobou, servisem, poskytováním služeb nebo státní či komunální správou. Podrobnější informace o profilu a uplatnění absolventa po oborech:

 • Web a multimedia
 • Softwarové inženýrství
 • Inteligentní systémy
 • Manažerská informatika (na tento obor se již nepřijímají noví studenti)

Profil a uplatnění absolventa oboru Web a multimédia

Profil absolventa oboru Web a multimédia

Absolvent bakalářského oboru Web a Multimédia bude mít teoretické, ekonomicko-manažerské a odborné znalosti i praktické návyky pro návrh a využívání webových a multimediálních technologií. V rámci oboru dále získá kvalitní vzdělání v oblasti databází, počítačových sítí, bezpečnosti výpočetních systémů, počítačové grafiky, uživatelského rozhraní, prezentačních technik a dalších podpůrných speciálních dovedností. Volbou volitelných předmětů lze profil absolventa vyladit do několika konkrétních zaměření

 1. Zaměření "Webové systémy"

  Absolventi získávají hluboké znalosti z oblasti internetu, webových technologií, tvorby webových aplikací, internetových standardů, e-learningu, mobilních technologií.

 2. Zaměření "Multimediální aplikace"

  Absolventi získávají teoretické i praktické znalosti z počítačové grafiky, designu a digitálního umění, tvorby uživatelských rozhraní, zpracování obrazu, zvuku a videa, 3D modelování, virtuální reality, návrhu grafických prezentací.

 3. Zaměření "Programátor webových a multimediálních systémů"

  Absolventi jsou schopni navrhovat a efektivně vytvářet programy využívající web a multimédia. Dokáží pracovat v týmu a integrovat různorodé informační technologie do větších celků.

Uplatnění absolventa oboru Web a multimédia

Absolvent bakalářského oboru Web a Multimédia bude schopen jak prakticky využívat velké programové systémy, tak navrhovat a realizovat nová webová a multimediální řešení:

 • v oblasti reklamního a herního průmyslu, počítačové typografie, grafické komunikace, e-learningu, tvorby prezentací, grafického designu a umění,
 • v oblasti pořizování i zpracování videa a multimédií používaných na webu, 3D modelování a virtuální reality, návrhu DVD aplikací,
 • ... až po návrh, realizaci a správu komplexních internetových aplikací a webových serverů.

Absolvent bakalářského oboru Web a Multimédia se bude moci uplatnit v široké škále firem a organizací, v nichž jsou využívány webové technologie, ať již uvnitř organizací (Intranet) či navenek (Internet). Šíře webových a multimediálních aplikací je natolik rozmanitá a přitom stále se dynamicky rozvíjející, že absolvent nalezne uplatnění téměř v každé firmě používající informační technologie. Vedle ryze technického uplatnění se přitom absolventům oboru otevírají možnosti získat pozici v organizacích zaměřených na reklamu, umění, mediální prezentace, školení či e-komerci.

Profil a uplatnění absolventa oboru Softwarové inženýrství

Profil absolventa oboru Softwarové inženýrství

Absolvent oboru Softwarové inženýrství bude schopen vyvíjet samostatně, či v týmu softwarové produkty v dostatečné kvalitě. K tomu patří schopnost komunikovat v rámci týmu, komunikovat s ostatními účastníky projektů, včetně prezentace výsledků práce. Rovněž sem patří znalosti potřebných metodik a dovednosti v používání odpovídajících nástrojů. Studenti získají zkušenosti při práci na projektech počínaje rozborem požadavků, dále analýzou, návrhem, implementací, testováním a údržbou produktů. Volbou volitelných předmětů lze profil absolventa vyladit do několika konkrétních zaměření:

 1. Zaměření "Vývojář softwarových systémů"

  Zaměření vývojář softwarových systémů je určeno pro absolventy, kteří se chtějí účastnit vývoje podnikových informačních systémů v rolích architekta, vývojáře, nebo testéra. Mohou také působit jako konzultanti, či analytici. Absolvent by měl získat znalosti metodik a nástrojů pro rozbor požadavků, plánování, analýzu, tvorbu prototypů, návrh, implementaci, testování, dokumentaci a údržbu produktů.

 2. Zaměření "Správce softwarových systémů"

  Zaměření správce softwarových systémů je určeno pro absolventy, kteří se chtějí uplatnit v provozu výpočetních systémů jako správci softwarových systémů, při jejich údržbě a průběžné inovaci. Mohou také pracovat jako administrátoři databázových systémů, správci sítí a serverů, správci www serverů, aplikačních serverů, administrátoři operačních systémů apod. Absolvent by měl získat znalosti metodik a nástrojů potřebných pro tyto profese.

 3. Zaměření "Aplikace softwarových systémů"

  Zaměření aplikace softwarových systémů je určeno pro absolventy, kteří se chtějí účastnit vývoje firmware, vestavěných systémů, specializovaných systémů založených např. na neuronových sítích. Absolvent by měl získat znalosti metodik a nástrojů potřebných pro tyto profese.

Uplatnění absolventa oboru Softwarové inženýrství

Absolvent bakalářského oboru Softwarové inženýrství bude schopen vyvíjet, či prakticky využívat velké programové systémy, bude připraven pro profese správce softwarových systémů, správce databázových systémů, správce webových serverů. Absolvent získá potřebné znalosti zejména z oblasti moderních informačních technologií, bude mimo jiné schopen fungovat jako konzultant v oboru softwarových systémů a technologií.

Absolvent bakalářského oboru Softwarové inženýrství se bude moci uplatnit v široké škále firem a organizací, v nichž jsou vyvíjeny, či využívány softwarové systémy. Absolvent nalezne uplatnění téměř v každé firmě používající informační technologie. Vedle ryze technického uplatnění se přitom absolventům oboru otevírají možnosti pokračovat ve studiu oboru Softwarové inženýrství v navazujících magisterských programech.

Profil a uplatnění absolventa oboru Manažerská informatika

Profil absolventa Manažerská informatika

Výstupní znalosti absolventa oboru Manažerská informatika jsou dány na straně jedné základními předměty z oboru informatiky, elektrotechniky a matematiky, na straně druhé základním uceleným vzděláním z oblasti ekonomicko-manažerské. V rámci bakalářského studijního programu jsou respektovány obecné zásady studia, tzn. studium jazyků, absolvování humanitních předmětů a tělesná výchova. Absolvent je připraven pro manažersko-ekonomickou činnost v daném oboru, a to jak v různých formách podnikání, tak na různých úrovních řízení, dále v příbuzných oborech, v oblasti infrastruktury. Zde se významně uplatňuje oproti klasickému ekonomickému studiu opora ekonomické problematiky v technickém studiu a získání inženýrského myšlení podpořeného zejména matematickým vzděláním. Bakalářský stupeň studia předurčuje absolventa ke konkrétní práci středního managementu a to s velmi širokým spektrem plánovacích, organizačních, projekčních a kontrolních činností, které je možno označit obecně jako oblast organizace a řízení.

Absolvent získává významnou, praxí velmi ceněnou konkurenční výhodu, spočívající v tom, že konkrétní znalosti ekonomické a poznatky z oblasti řízení jsou postaveny na základě informatiky a elektrotechniky a umožňují tak naplnit požadavek fundované analytické i projekční činnosti, které se uplatňují právě v tržní ekonomice od tvorby výrobku až po jeho prodej a s tím spojené služby. Kvalita dosaženého vzdělání mu umožňuje, aby si úroveň svých teoretických a odborných znalostí efektivně prohloubil v některém z navazujících oborů magisterského studijního programu.

Uplatnění absolventa oboru Manažerská informatika

Studium je koncipováno tak, aby absolvent měl osvojeny odborné znalosti a dovednosti pro kvalifikovaný výkon manažersko-ekonomických činností v rámci střední úrovně managementu ve všech odborných úrovních podniků výrobních, obchodních a podniků služeb, podnicích infrastruktury, případně v neziskových organizacích. (Ekonomické analýzy, organizace a řízení, hodnocení investic, příprava podkladů pro rozhodovací metody a tvorby podnikových strategií, uplatnění v marketingovém výzkumu trhu, komunikační politice firmy, cenové a distribuční politice, při analýze a řízení zásob, organizaci přípravy dat pro řízení podniku, při přípravě manažerských informačních systémů atd.) Studium umožňuje i kvalifikovaný výkon ekonomicko-správních činností v rámci střední úrovně managementu ve všech odborných úrovních veřejné správy, zejména v oblasti veřejných rozpočtů, financování, správy majetku a účetnictví. Dále v ekonomicky profilovaných funkcích institucí samosprávy, v orgánech zřizovaných místní správou, v infrastruktuře a neziskových organizacích. Koncepce umožňuje uplatnění absolventa i na příslušných manažerských a ekonomických funkcích v organizacích peněžního i kapitálového trhu. Absolvent získá potřebné znalosti zejména z oblasti moderních informačních technologií, manažerské informatiky, ekonomiky, hospodářské politiky, finančního managementu, marketingu, účetnictví, statistiky, základů práva, zejména správního, případně regionálního managementu.

Profil a uplatnění absolventa oboru Inteligentní systémy

Profil absolventa oboru Inteligentní systémy

Absolvent bakalářského oboru Inteligentní systémy získá kvalitní vzdělání v oblasti databází, počítačových sítí, bezpečnosti výpočetních systémů a dalších podpůrných speciálních dovedností. Bude mít teoretické, ekonomicko-manažerské a odborné znalosti i praktickou orientaci pro návrh a využívání vestavěných systémů zaměřených na přímé řízení a sběr dat a systémů pro podporu rozhodování na bázi umělé inteligence. Absolvent rovněž získá základní přehled o systémové integraci inteligentních a vestavěných systémů. Volbou volitelných předmětů lze profil absolventa vyladit do několika konkrétních zaměření:

 1. Zaměření "Vestavěné systémy"

  Absolventi budou teoreticky i prakticky připraveni pro vývoj malých systémů řízení v průmyslových aplikacích, v dopravě či zdravotnictví a v mnoha dalších oborech lidské činnosti.

 2. Zaměření "Systémy umělé inteligence"

  Absolventi budou schopni řešit základní úlohy z oblasti umělé inteligence se schopností vytvářet aplikované znalostní systémy pro podporu rozhodování v diagnostice, marketingu a manažerského rozhodování i v celé řadě dalších oborů.

Uplatnění absolventa oboru Inteligentní systémy

Absolvent bakalářského oboru Inteligentní systémy najde široké uplatnění při aplikaci inteligentních a vestavěných systémů, např. v automobilovém a leteckém průmyslu, při realizaci automatizačních prostředků pro širokou oblast použití mikroprocesorových aplikací, různorodých systémů zpracování obrazové informace nebo jiných dat reálného světa, a to například pro průmyslovou a zdravotnickou praxi.