Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / Bakalářská státní závěrečná zkouška

Fakulta elektrotechnická

Bakalářská státní závěrečná zkouška

Ukončení bakalářského studijního programu je dáno dosažením nejméně 180 kreditů ve skladbě předepsané učebním plánem a bakalářskou státní závěrečnou zkouškou, která sestává z obhajoby bakalářského projektu a zkoušky z odborné problematiky oboru. Pro zkoušku z odborné problematiky byly na jednotlivých oborech vypracovány tematické okruhy.

Bakalářská státní závěrečná zkouška se řídí Směrnicí děkana pro bakalářské státní závěrečné zkoušky na ČVUT FEL a Studijním a zkušebním řádem ČVUT.

Průběh bakalářské státní závěrečné zkoušky:

  1. Student nejprve zhruba v 8 minutách prezentuje zkušební komisi svoji bakalářskou práci.
  2. Potom zapisovatel (nebo přímo autoři posudků, pokud jsou přítomni) seznámí komisi s posudky vedoucího bakalářské práce a oponenta.
  3. Student se vyjádří k připomínkám a dotazům vznesených v posudcích.
  4. V následné diskuzi kladou členové komise doplňující dotazy ohledně bakalářské práce. Toto trvá přibližně 7 minut.
  5. Následuje zkouška z odborné problematiky oboru. Student postupně odpoví na dvě otázky z tematických okruhů, které mu vybrali členové komise. (Tyto otázky mu jsou předány bezprostředně před státní závěrečnou zkouškou a na vypracování odpovědí má 30 min na tzv. přípravě.) Student nejprve hovoří k tématu sám a komise jej nesmí přerušovat. Poté klade komise doplňující dotazy. Tato fáze trvá přibližně 15 minut.
  6. Po zakončení zkoušky z odborné problematiky oboru student opustí zkušební místnost a komise se radí o hodnocení.
  7. Poté, co se komise shodne na závěrečném hodnocení, je student přizván zpět před komisi, kde je mu sdělen výsledek státní závěrečné zkoušky.

Tématické okruhy k bakalářské státní závěrečné zkoušce