Právě se nacházíte: ČVUT / FEL / O programu Softwarové technologie a management

Fakulta elektrotechnická

O programu Softwarové technologie a management

Bakalářský studijní program Softwarové technologie a management (STM) připravuje univerzitně vzdělané odborníky v oblasti informačních technologií. V současné době se do programu již nepřijímají noví studenti. Nástupcem tohoto programu je studijní program Softwarové inženýrství a technologie (SIT).

Kromě obecného základu z matematiky a informatiky si studenti po zimním semestru prvního ročníku volí jeden ze čtyř oborů, a to

Jednotlivé obory se opírají o silné výzkumné a vývojové zázemí na odborných katedrách, jejichž výsledky patří mezi výzkumnou špičku v České republice. Tím je zajištěno, že učitelé jsou výzkumně činní odborníci, a tudíž mohou studenty přirozenou cestou seznamovat s novými poznatky. Studenti mají možnost se na vývoji a výzkumu individálně podílet.

Studium teoretického základu v matematice a informatice poskytuje znalost a zázemí, které odolá zubu času. Při velmi často se měnících konkrétních technologiích (v informatických odvětvích se nutná specifická znalost zcela obměňuje každých zhruba pět let) poskytuje absolventovi znalost teorie celoživotní oporu, díky níž snáze a rychleji chápe a osvojuje si nové poznatky.

STM je výrazně prakticky orientovaný studijní program. STM studenta naučí konkrétním praktickým dovednostem, které absolventovi s titulem Bc. umožňují přímo přejít do praxe. Studenti všech oborů se naučí programovat, získají poznatky o softwarových projektech a jejich řízení. V jednotlivých oborech se naučí dovednosti příslušného oboru. Při studiu je kladen důraz na rozvoj studentovy tvořivosti, jeho schopnosti sbírat, třídit informace a samostatně se rozhodovat.

Předpokladem pro studium programu STM je znalost matematiky a angličtiny na úrovni střední školy. Program je kompatibilní s evropským standardem European Credit Transfer System.

Přestože je STM praktickým oborem, naučí teorii v matematice a informatice natolik, že jeho absolventi mohou pokračovat v magisterském studiu. FEL ČVUT vyučuje v magisterských programech, které pokrývají všechny odbornosti oborů STM a navíc jsou díky vysoké míře volitelnosti předmětů připraveny, aby si student studium modifikoval podle svých představ. FEL ČVUT nepovažuje za potřebné vytvářet další magisterský program s názvem STM.

Společný první ročník

První ročník studia je společný pro všechny studijní programy. Jeho obsahem jsou pevně stanovená skladba povinných předmětů. Dále se studium specializuje na tyto obory:

Obor: Web a multimédia

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat teoretické základy a praktické znalosti při navrhování a využívání webových systémů a multimediálních aplikací. Společné základní vědomosti si studenti podle svého zájmu rozšíří specializovanými volitelnými předměty tak, aby mohli vzápětí po absolvování bakalářského studia nastoupit do praxe. Možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu jim přitom zůstane otevřena. Absolventi oboru Web a Multimédia se uplatní jako tvůrci webových stránek i komplexních webových aplikací, návrháři reklamních a firemních prezentací využívajících multimedia (např. jako pracovníci oddělení public relation, televizní rosnička, apod.), členové týmů vytvářejících triky pro zábavní průmysl, návrháři, programátoři a správci webových aplikací, které v různé míře využívají zvuk, obraz, video a virtuální realitu, návrháři nových komunikačních řešení na bázi mobilních zařízení (telefonů, PDA, apod.), vedoucí realizačních týmů.

Obor: Softwarové inženýrství

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat teoretický základ v informatice i praktické znalosti ze softwarového inženýrství. Profil absolventa splňuje požadavky mezinárodního doporučení SE2004 pro bakalářské studium v oboru Softwarové inženýrství. Absolvent proto může pokračovat ve studiu navazujících studijních programů respektujících toto doporučení. Pokud nastoupí přímo do praxe, uplatní se při návrhu a vývoji softwarových systémů, dále v provozu výpočetních systémů při jejich údržbě a průběžné inovaci. Může pracovat také jako správce výpočetního systému, administrátor databázového systému, správce www serveru atd.

Obor: Manažerská informatika

Cílem studijního oboru je připravit v praxi osvědčené absolventy technického studia, zaměřené na manažersko-ekonomické funkce na úrovni středního managementu firem. Absolvent bakalářského studia, který souběžně získal základní technické znalosti, doplněné výrazně základními předměty z informatiky, je připravován na široké spektrum ekonomicko-manažerských činností. Na bázi znalostí a dovedností z technické oblasti získávají bakaláři ucelené základní ekonomicko-manažerské vzdělání, které je cíleně zaměřeno na aplikace využití informací ve firmách výrobních, obchodních, poradenských, v podnicích telekomunikací, ve službách informační a komunikační techniky, případně službách dalších. Absolvent má vzhledem k optimálnímu výběru základních ekonomických disciplin široké uplatnění v národním hospodářství, tj. i mimo rámec elektrotechniky, jako je oblast státní správy, pedagogický proces a další.

Obor: Inteligentní systémy

Obor je určen pro studenty, kteří chtějí získat teoretický základ v informatice i praktické dovednostmi pro návrh a využívání inteligentních a vestavěných systémů. Jde o počítačové systémy s vysokými nároky na spolehlivost a robustnost tak, aby letadlo, robot provádějící neurochirurgickou operaci či jiný podobný systém pracoval rychle, přesně a spolehlivě. Obor je postaven na společných obecných základech softwarových technologií, které si zájemci rozšíří specializovanými předměty z oblasti algoritmizace, programování, technik umělé inteligence a z oblasti programování a implementace vestavěných systémů. Bezprostředně po ukončení bakalářského studia může absolvent nastoupit do praxe, kde se uplatní jako kvalifikovaný vývojový, testovací či provozní odborník.


Navazující magisterské studijní programy